Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” chcemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest InspiroMed Sp. z o.o.  (dalej również „InspiroMed”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa, identyfikująca się numerami NIP: 951-242-11-17, REGON: 365663976, KRS: 0000639793, wpisana w Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000007509.

JAK MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W razie jakichkolwiek pytań i uwag prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@inspiromed.pl.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz lub otrzymaliśmy Twoje dane.

Źródło danych:

Twoje dane otrzymujemy w momencie zapisu na wizytę/konsultację w Poradni Leczenia Bólu.

Rodzaj przetwarzanych danych:

Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia, potrzebne do zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również w naszej placówce, na stanowiskach rejestracyjnych czy w gabinecie lekarskim.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić lub odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o wizycie personelu naszych Poradni, czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Realizacji pozostałych usług opiekuńczo-leczniczych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FHO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w zakresie obowiązków względem nadzorującego nas ministra właściwego ds. zdrowia, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości.

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa – w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego

Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. 

W pozostałych przypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

Jeżeli przekazałeś nam darowiznę, jednak nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Tobie przez nas korespondencji, Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (ustawa o rachunkowości).  

Jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt z nami, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy IspiroMed w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania FHO tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. FHO będzie ujawniać ww. podmiotom Twoje dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. FHO będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii oraz uzyskania poszczególnych informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.

Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.

Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania lub nie występują inne przesłanki uniemożliwiające realizację żądania, na podstawie art. 17 RODO. 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO

Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.

Prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Jeżeli otrzymujesz od nas korespondencję elektroniczną, możesz także cofnąć udzieloną nam zgodę na używanie Twojego numeru telefonu lub e-mail w celu przesyłania Ci naszych materiałów i przetwarzania Twoich danych. Musisz jednak pamiętać, że wycofanie zgody w tym zakresie oznacza jedynie usunięcie Twoich danych przetwarzanych przez nas w tym celu, jednak, ponieważ przekazałeś nam darowiznę, mogą ciążyć na nas obowiązki prawne, na podstawie których musimy przetwarzać Twoje dane także po wycofaniu przez Ciebie zgody. Jest tak, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w przypadku przekazania nam darowizny jest łącząca nas umowa darowizny, a także ciążące na FHO obowiązki prawne.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PLIKI COOCKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer FHO i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony FHO.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej inspiromed.pl mogą przestać być dostępne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Na naszej stronie inspiromed.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach naszego serwisu inspiromed.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niestety, ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.

DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy w o kontakt z nami za pomocą adresu e-mail: kontakt@inspiromed.pl., numeru telefonu +48 (22) 643 57 08 lub adresu InspiroMed Sp. z o.o., ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa.